Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

De Stichting Hoochhoutwout ontvangt regelmatig verzoeken voor plaatsing van een link op haar website (www.hoochhoutwout.nl). Deze website is primair bedoeld als informatiebron voor (oud) inwoners van Hoogwoud en omliggende dorpskernen en maakt melding van de activiteiten van de Stichting Hoochhoutwout. De Stichting Hoochhoutwout voert een terughoudend linkbeleid. Verzoeken tot plaatsing van weblinks op www.hoochhoutwout.nl worden getoetst aan de volgende criteria:

 

Voor weblinks van derden gelden de volgende criteria:

 • De website vertegenwoordigt een instantie, die - naar het oordeel van de Stichting Hoochhoutwout - op enigerlei wijze bijdraagt of kan bijdragen aan de doelstelling van de Stichting Hoochhoutwout.
 • De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van de Stichting Hoochhoutwout en de inhoud op www.hoochhoutwout.nl.
 • De website en de achterliggende organisatie zijn niet commercieel van aard. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, voor zover dit verenigbaar is met de doel- en taakstelling van de Stichting Hoochhoutwout, en indien:
  • het een partij is waarmee de Stichting Hoochhoutwout samenwerkt;
  • het een medeorganisator/participant is die een inhoudelijke bijdrage levert aan een evenement van de Stichting Hoochhoutwout.
 • Alleen instellingen, die geen winstoogmerk hebben en dat kunnen aantonen middels statuten, een verkregen ANBI-status of anderszins, worden beoordeeld als niet commercieel.
 • De landingpagina van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons)gegevens) en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.
 • Spelregels, kosten en voorwaarden verband houdende met eventuele aangeboden producten en diensten zijn duidelijk op de website vermeld. Hetzelfde geldt voor eventuele bepalingen inzake lidmaatschap.
 • De website bevat actuele informatie.
 • De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de site levert geen problemen op) en overzichtelijk.
 • De website bevat geen onnodig beledigende of kwetsende elementen, die betrekking hebben op groepen en/of individuele personen, of discriminerende en/of racistische inhoud.

 

Reglement

 • De Stichting Hoochhoutwout toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.hoochhoutwout.nl aan bovengenoemde criteria.
 • Een weblink blijft staan, zolang deze voldoet aan bovenstaande criteria, met dien verstande dat de concrete situatie met zich kan meebrengen dat een weblink slechts voor een bepaalde periode wordt geplaatst, bijvoorbeeld als de weblink verband houdt met een evenement of actie.
 • De Stichting Hoochhoutwout bepaalt de plaats van een weblink op www.hoochhoutwout.nl.
 • De Stichting Hoochhoutwout behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.hoochhoutwout.nl te weigeren. Hiervan wordt de betrokkene per e-mail of anderszins beargumenteerd in kennis gesteld, met verwijzing naar de criteria.
 • De Stichting Hoochhoutwout heeft ten allen tijde de mogelijkheid een weblink van www.hoochhoutwout.nl te verwijderen, al dan niet naar aanleiding van klachten van derden.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, of in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat over de uitleg ervan, beslist het bestuur van de Stichting Hoochhoutwout. De Stichting Hoochhoutwout behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall