Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Op 5 mei 1995 is het 50 jaar geleden dat Nederland volledig en definitief werd bevrijd van het oorlogsjuk. De vijf lange jaren die de bezetting heeft geduurd betekende een grote verandering in het leven van de inwoners die de oorlog hebben meegemaakt. Elke persoon heeft daarbij zijn eigen herinnering bewaard. Er zijn mensen die nog graag over deze periode verhalen terwijl anderen om uiteenlopende redenen niet graag meer met deze periode willen worden geconfronteerd.

Aan de tweede wereldoorlog is veel aandacht besteed door de media. Er zijn boeken en verhalen geschreven en films gemaakt. De verschrikkingen en heldendaden zijn uitvoerig behandeld. Een onderbelicht facet uit deze periode is in onze optiek de “gewone mens”. Hoe hebben deze mensen de bezettingstijd ervaren? Hoe zag hun gewone leven eruit?

Een werkgroep van de Stichting Hoochhoutwout heeft het initiatief genomen om een wezenlijke inhoud te geven aan de herdenking van de bezettingstijd en de viering van de bevrijding. De werkgroep heeft vele verhalen en beschouwingen opgetekend, brieven verzameld en bewerkt, feiten weergegeven en een verzameling historische foto’s bijeengebracht.

Dit alles is door de werkgroep tot een geheel gebundeld als themanummer van de uitgavereeks van de Stichting Hoochhoutwout. In dit themanummer “Herinneringen aan de bezettingstijd” kunt u vele wetenswaardigheden en verhalen lezen over de “gewone mens “ in bezettingstijd in de dorpen Hoogwoud, Opmeer, Aartswoud, De Weere en Spanbroek.

Tegelijkertijd vestigt dit nog eens de aandacht op een tijd die vele verschrikkingen en gruwelen heeft gebracht. Des te meer een waarschuwing voor wat fascisme en andere extreme uitingen kunnen aanrichten.

Bijzondere dank gaat uit naar de samenstellers, de bewerkers en allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze uitgave. Met name dienen hier genoemd te worden mevr. Bep de Haan-Appel, en de heren Bernd Ooijevaar, Bart Knobbe, Louis Groen en Erik Mooij.

De Stichting Hoochhoutwout.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall