Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Hoogwouds bevrijdingsfeest, beschreven door C. Benit

In oktober 1945 vierde Hoogwoud bevrijdingsfeest. Op een stuk land van Klaver, vrijwel op de plek waar nu ons dienstencentrum staat, stond een grote tent waar heel  Hoogwoud  in  kon.  Het  is  wel treffend, dat ons dienstencentrum op die plek staat en ook nog iets met de bevrijding van Hoogwoud te maken heeft. Er wordt wel eens getwijfeld aan het voortbestaan van ons Centrum, maar ook op historische gronden heeft deze oase voor alleenstaande ouderen recht op voortbestaan.

Dijonne vijfling uit met Hollandse boeren. v.l.n.r. Nel Steur-Groot, Kees Groot, Jo Meyer, Simon Groot, Afra Groot, Piet Groot, Gré Groot, Nico Groot, Bep Meyer, Theo Groot, Auke Zijnstra, Jaap Nipshagen, kecht bij Van Berkel.

 

 

Veel  voorbereidingen  werden getroffen om het feest tot een goed einde te brengen en naar mijn mening was het zeer geslaagd. De  bevrijdingsoptocht   was groot en mooi, en ik zie nog kleine Piet Zee voorop rijden met op een mooie versierde wagen zijn vrouw IJt Davidzon met de vredesduif die op haar arm zat. In de tent was een dansorkest uit de Zaanstreek, die met zes man de muziek verzorgde. Het feest was alleen voor inwoners van Hoogwoud  en  haar  evacues,  vreemde indringers werden geweerd. Bij de ingang stonden de posten van de P.T.T., die iedereen kenden. Beide dagen waren er veel volks- en kinderspelen. Er was prijsdansen en ook een gemaskerd bal, dat nog wat  moeilijkheden  gaf.  De toenmalige pastoor Bitter sprak zijn veto uit: gemaskerd bal mocht niet, gekostumeerd bal wel. Maar een schoolmeester die in het comite zat, zei: "Laat ze maar komen, met of zonder masker".

Er was ook een voordrachtwedstrijd en ik weet nog dat meester Bak het Santa Lucia zong.   Een  meisje  van   Koelemij   uit Spanbroek, die in Hoogwoud op het voedselbureau zat, won de eerste prijs bij de dames met haar voordracht. Zelf won ik met een gedicht over de bevrijding de eerste prijs bij de heren. Dit gedicht lag nog in een oude doos en misschien wel aardig om dit als toen met twee o 's en sch af te drukken.  In  dit  gedicht komen enkele
namen  voor  waarbij  enige  toelichting gewenst is. Burgemeester Hoogenboom kon niet aanwezig zijn; Hoogwoud was nog in twijfel. Omdat hij niet aan de wensen van de Duitsers wenste te voldoen, werd hij naar een concentratiekamp afgevoerd en heeft dat niet overleefd. Van de Kay zat op het kantoor van de bureauhouder van voedselvoorziening op de bovenzaal van het "Witte Huis" en schreef onder andere vervoersbewijzen voor koeien en ander  vee.  Mina  Bakgraag  was  mevr. Stroomer die de leiding had van een groep dames die bij slager Davidzon oliebollen bakten.

Medeburgers, feestgenoten, ik vraag uw aandacht met een parodie op deze dag, ik ga van A tot Z.

De A dat zijn wij allemaal, die hierzoo zijn tesamen
het is ons allen welbekend, waarvoor wij hierzoo kwamen
Om te vieren met elkaar een groot bevrijdingsfeest
zooals hier in Hoogwoud nog nimmer is geweest.

De B is de bevrijding, die eindelijk is gekomen
de overheersching is voorbij, de vrijheid onzer dromen
Die vieren wij samen hier met opgewekte geest
op een feest groot opgezet. Hoogwouds bevrijdingsfeest.

De C zijn de commissies van de voorbereiding
zij  deden  alle  goed  haar  werk  onder bekwame leiding
van 't dagelijks bestuur werd menigmaal tot in de nacht
al pratend, ploeterend, pruttelend, vergaderend doorgebracht.

De D dat is een donkere wolk aan de feestlucht rein
want onze burgemeester toch kan helaas hier niet zijn
Hoogwoud leeft nog in twijfel steeds, maar weet ook dat dit feest
der bevrijding van Hoogwoud, is in des burgemeesters geest.

De E dat is voor elk wat wils wordt op dit feest gegeven
het ongelijk is hier aan hen die zijn thuis gebleven
Na kerkdienst en aubade, en wijding in de tent
dansen, drinken we op de bon, ja heusch het kost geen cent.

De F dat is de feestcourant een prachtig exemplaar
de gegevens voor het feest vindt u daar alles bij elkaar
Naast vele advertenties nog een stuk Hoogwouds historie
geheim in de bezettingstijd nu een Hoogwouder glorie.

De G is de geldsaneering 26 September wat een strop
Hoogwoud was reeds in voorbereiding en stond dra op zijn kop
Het dagelijks bestuur zag ook hier een mogelijkheid
we maken zelf wel geld, dat was een wijs beleid.

De H dat is het handvest der nieuwe Wereldvrede
dat die blijft voortbestaan is ons aller bede.
Dat geen werktuig der vernietiging, de menschen moet bezinnen,
maar het gezond verstand besluit om nooit weer te beginnen.

De I is de illuminatie ofwel de feestverlichting
heel het dorp doet mee in elke richting
Een zee van licht en opgetooid met groen
met zuilen, wimpels en wat meer, het is een feestplantsoen.

De J dat zijn de jaren onder bezetting doorgebracht
vijf jaren onderdrukt door een overmacht
Die gesterkt door een sijsteem van terreur en bruut geweld
met gruwelen van elk formaat ons volk zeer heeft ontsteld.

De K die is voor Van de Kay, de leider van het bal
die op de danspartij de leiding geven zal.
En wie hier soms een meisje zoekt, vraagt vergunning bij hem aan
vervoerbewijzen schrijft hij ook, daar kunt u van op aan.

De L dat zijn de leden van de illegaliteit
zij toch waren steeds tot offers bereid
Al was er wel critiek, zij hebben toch belet
dat de vijand vrij zijn gang kon gaan, door geleidelijk verzet.

De M is Mina Bakgraag die bij slager Davidzon
oliebollen bakte, zooveel als het maar kon.
Er waren vele Mina's het kwam best voor elkaar,
de jeugd en wat dies meer zij, die smullen reken maar.

De N die is voor niemand mag op dit feest ontbreken
naar godsdienst, rang of stand wordt hier niet gekeken
Ja Hooogwouds bevrijdingsfeest vieren we allemaal tesaam
en wenschen dat ook na dit feest de eenheid blijft bestaan.

De O dat zijn de onderduikers die Hoogwoud er vele had
de leden der organisatie waren altijd weer op pad.
Hulde aan die stille werkers, met dit werk toonde gij aan,
dat er op een aardse ruïne, toch vaak mooie rozen staan.

De P dat is het personeel en ook de P.T.T.
ze hebben allen nu vrijaf en feesten vroolijk mee.
De bakkers staan 2 dagen stil, en als we allen morgen
even brood gaan halen, hebben zij ook dan niet te bezorgen.

De Q dat is de qualiteit van de ranja hier aanwezig
en ook het glaasje bier hield de commissie uren bezig.
Maar dankzij onze suikerbon en een reservering in 't land
gingen voor dit feest de surrogaten aan de kant.

De R dat zijn de razzia's, wij wisten 't eerst niet best
zooiets deed men in Holland nooit, dat hoort thuis in Wild-West.
De bezetting heeft ons geleerd, hoe een razzia moet gaan
en velen zal dit nog heel lang in 't geheugen blijven staan.

De S zijn de slachtoffers die gevallen zijn 
als represaille door het lood van het vijandelijk venijn.
Op een bevrijdingsfeest gaan ook onze gedachten
naar hen die voor 't land, het hoogste offer brachten.

De T dat is Lieftinks Tientje 
daarmee waren we gauw uitgeteld
maar notaris De Boer wist raad
hij zei: "We maken zelf geld".

De U dat is het uitgaan in de bezettingstijd 
dat was wel zeer beperkt maar elk verbod ten spijt
Wist de jeugd zich te vermaken en danste clandestien
in stal en schuur en op de dorsch, op zolder bovendien.

 

De V is vrede, vrijheid, vreugde, victorie en vorstin
ik weet niet wie van allen ik wel het meest bemin;
wel weet ik dat naast vrede, de vrijheid weder tiert
en tot vreugde van haar volk, de Vorstin victorie viert.

De W de Wieringermeerders, hoewel toch ook bevrijd
raakten in 't zicht der haven, door vernieling alles kwijt.
Maar ook op het feest hier zijn ze allen vroolijk blij,
in hun tijdelijke woonplaats zetten ze ook de zorg opzij.

 

De X is voor xenocratie, de heerschappij der vreemdelingen
we weten allen wat dat is, dat zijn geen leuke dingen.
Maar dat is nu voorbij, we zijn het haast vergeten
en willen weer ons eigen zijn, niets van een vreemde invloed weten.

 

De IJ dat is de ijver waarmee de middenstand
aan de voorbereiding werkte, ze brachten samen veel tot stand.
Nu eens  geen concurrentie,  maar met eensgezinde geest
waren zij van vaste wil tot het slagen van dit feest.

 

De Z dat is de zware taak die ons allen wacht
om op te bouwen weer wat tot vernieling is gebracht.
Hoogwoud die bouwt ook mee tesamen hand in hand
aan het welzijn van 't gemeen, vorstin en vaderland.

v.l.n.r. Mevr. Jantje Pijper, Annie Zand-Bakker, Frouwtje Davidzon-Duinker,

Bets van Balen Blanken-Vijzelaar, Janny Silver-de Waard en Aafje Klomp-Bierman.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall