Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

De chroniqueur Olfert Schermer (een legendarische dagboekschrijver)

Bewerking door Erik Mooij en Louis Groen

Dit is alweer het achtste deel uit de door Olfert Schermer geschreven kroniek. Onze uitgave In het verleden ligt het heden uit 1999 bevat het deel van 1877 tot en met 1887, Een andere tijd uit 2000 bevat de jaren 1888 tot 1900, Scherven uit de Gouwe tijd uit 2001 bevat de jaren 1900 tot 1905, De verleden tijd uit 2002 bevat de jaren 1905 tot en met 1910, in Wat voorbij ging uit 2003 vinden we de jaren 1911 tot en met 1914, in Oogst van het verleden uit 2004 vinden we de jaren 1915 tot en met 1918 en in Toendertoid uit 2005 de jaren 1919 tot en met midden 1922. De kroniek is een zeer uitgebreid werkstuk dat consistent is bijgehouden en blijk geeft van opmerkzaamheid van de auteur. Door zijn werkzaamheden als caféhouder kwamen veel dingen hem ter ore. Dit tezamen met zijn brede maatschappelijke belangstelling maken zijn kroniek tot een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Daarnaast is het een zeer lezenswaardig werk dat het verdient om in gedrukte vorm vastgelegd te worden. De originele kroniek bestaat uit twee delen en beslaat de periode van 1877 tot en met 9 mei 1938. Met het vervolg van 1922 starten we in deel twee van de kroniek. De Stichting Hoochhoutwout neemt elk jaar een deel op uit de kroniek.

Verantwoording

Gekozen is om een groot aantal zelfstandige naamwoorden zonder hoofdletter te herschrijven, om ze te kunnen onderscheiden van namen en duidelijker te zien waar een zin begint. Hier en daar is de interpunctie gewijzigd, zodat duidelijker wordt hoe de zin loopt en eindigt. Spelfouten zijn vrijwel overal intact gehouden, zodat men nog het eigen karakter van Schermers liberale beleving waarneemt. Om het ontbreken van het pondsteken, zoals dat werd gebruikt door Schermer en anderen in zijn tijd, in de huidige tekstverwerkers te ondervangen maken we gebruik van het teken voor het Engelse pond (£) hoewel we ons realiseren dat dit niet het juiste teken is. Ter wille van de leesbaarheid is hier en daar een ontbrekend woord(deel) geplaatst tussen ‘vierkante haken’, bijvoorbeeld in 1877: k[oeie]; 1878: na[ar]; 1893: contreb[u]sie. Wat tussen ‘kromme haken’ staat, bijvoorbeeld in (voorbeeld), is oorspronkelijk op die wijze door Schermer toegevoegd. Verduidelijkingen van de redactie zijn ingevoegd tussen accolades {Bijvoorbeeld}.

“Een kleine Kronijk” door Olfert Schermer uit Hoogwoud, deel II: 1922-1938.

Het 2e deel. Een geschreven Kronijk van, (en door) O. Schermer Jbzn te Hoogwoud. Geb: te Nibbixwoud den 10de Jan: 1861. Van af het jaar 1877 het 1ste deel toen was het land duur ƒ4.000 tot ƒ6.000 per h.a. en in 1893 was het weder ƒ1500 tot ƒ2000 per h.a.: er was ook ƒ500. En in 1923 weder van ƒ3000 tot ƒ4000, ook ƒ8000. Na den Wereld Oorlog 1914-1918. In 1935: geld[t] het land ƒ1300 à ƒ2000 per h.a.: In 1937: iets stijgende ƒ2000 à ƒ2500 per h.a. 1922 Voor den zaai 500 blauwe en 330 Bravo's. 1923 Voor den zaai 600 om 400. (Zie het eerste deel) (half april er is nog geen schapengras).

Eerste pand links was het café en de slijterij van Kromhout. Het tweede aan die kant was eigenlijk het enige
pand dat alleen als woning dienst deed, hier woonde de familie G. Dirkmaat. Het derde pand was het café van
Hof. Hier begon de 'Hanze' een coöperatieve aankoopvereniging met de winkel 'St Antonius'.

 

April

Vervolg van den Kronijk in 1922 vanaf april. Door het overl: van P. Knijn, is den bruiloft, die bij mij zou gegeven worden van Cn Ursem, daar Marie ging trouwen, afgezegd; het was 26 april. April koud en droog.

Mei

12 Mei, er staan nog vele koeien op den stal. Van 8 op 9 mei van maandag op dinsdagnacht, is den plaats van JBijl te Limmerschouw afgebrand; het was onbewoond, en op beurspolis verzekerd, heel hoog, en behoorde aan strijkgeldhaalders, Jn Noorden en cz te Alkmaar; om 3 uur stond het in brand, niet een had het gezien. En maandagmorgen was Nieuwland uit dien woning vertrokken, dus het stond ledig (in brand gestoken). 19 Mei Jn Deen overl: oud zoo 76j: P. Wever Jnzn overl: 76j: H.H.Waard. 22 Tot 25 mei groote hitte, 87 graden in den schaduw. 5 Juni. Nog niet een regenbuitje gehad. P. Bos en zoons zijn ontslagen uit den Hanzebank, te Opmeer winkel St.n Anthoniûs, de zaken gaan niet goed. De Tuinbouwbank van Wervershoof, gevestigd te Lei[d]en verliet, 40 leden moeten ƒ70.000 storten, en betalen.

Juni

2 Juni de vrouw van Cn Klaver, T. Sijp te Sijbecarspel overl: oud 56j: Cn Berkhout te Benningbroek ook overl: oud 56j: zij waren gelijk jarig, en op denzelfde dag overl: en begraven. De kaas loopt terug, en geld[t] nu van ƒ22 tot ƒ40, vette koeie 60 à 70c, £ en varkens 50c £, de melk 4½ à 5c de liter (lange gezichten). 10 Juni, zat: voor ‘t eerst een stofregentje, maar daarop een koude n[oord]weste[n] wind. 12 Juni kermis te Opmeer tentoonstelling, gehouden den Boerenbruiloft van Kloris en Roosje (veel volk). De schuur van Klaver, plaats P. Kooi, Langereis, verbrand, 14 juni op woensd[ag]. P. Wit in den Polder overl: 54 jaar, was uit geweest, kwam thuis, ging met haast na de W.C. en bleef er dood opzitten. De vrouw van Jn Slachter Mareitje Berkhout te Bobbeldijk overl: oud 54jr. Het is altijd maar geen regen en krijgen duinwater per tram. 22 Juni na den langsten dag krijgen wij water, 30 juni aardig wat water gehad, zonder onweer. De verkiezing der Eerste Kamer, en heeft er nu maar één Liberaal zitting in, (wat eene rare tijd). De kaas zoo in eens ƒ20 duurder.

Boerenbruiloft van Kloris en Roosje.Juli

Dond: 6 juli namidd: een storm uit z-west, zondag den 9 juli namiddags weer 2 uuren storm, later regen en koud weer. 9 Juli zat: de wed: Veeken Opmeer overl. Woensd: 5 juli stemming voor den 2de Kamer, de dames kiezen voor ‘t eerste mede. Gekozen 59 rechts 41 links: waarvan 32 RC: 16 ARV: 11 CH: rechts Lib: Vrijhb: 50 D: 50 l: links 41 de sociaalen met 2 leden terug gegaan.

Augustus

12 Aug: water genoeg voor ‘t gewas, het is maar goor en koud: er is dit jaar zoo half hooi geteeld, en heel ligt ook. Van P. Donker is een varken van 300 £ gestolen (zoo zegt hij). 9 Aug: is mevr: Pool-Stammes overl[eden]: en gest[orven]: te Alkmaar aan kanker in den maag, een gezwel was doorgebroken en de dood volgde, leeftijd bijna 50 jaar. De vruchten van den tuinbouw gelden heel laag; aard: 1 cent pond: sla en snijboonen 2 c honderd: vroege kool 5 c ons; kaas ƒ50; vleesch 75 c £ ruw; spek 53 c: Dit jaar C. Pluister, W. Vijn, P. Brouwer ieder een nieuwe woning i/d Boekel betrokken. M. van der Deure getrouwd, gescheiden, en in een zeenuwen gesticht opgenomen. Woensd: 30 aug: Jacob zijn vrouw, na[ar] ‘t gasthuis, van wegens een ontijdige bevalling: Aug: goed weer gehad en knap eeten voor ‘t vee.

September

5 Sep: er staat nog heel wat haver vast op ‘t land, ‘t is heel laat. 30 Aug: Jn Pannekeet overl: tering 20 jaar. Zat: 2 sep: een zoon van An Bakker in de zaagmachine gezeten met z’n hand, 4 vingers beschadigd. Wed: Bakker te W[ieringer]-Waard overl: oud 85 jaar, op 21 sep: met háár overleed dien zelfden dag een dochter van 49 j: ongehuwd. Prijs den veldwachter heeft zijn ontslag genomen, na 30 jarige dienst {Antonie Prijs de veldwachter is de schoonvader van Olferts zoon Jacob}. De najaarskermis héél koud, de maand sep: is heel koud geweest met veel vorst. Dit jaar heel veel vruchten, geen geldnood. S. Ooijevaar wed: K. Broertjes overl: oud 86 jaar te Aarswoud. Jb Kai[j]er overl: 83 j. H[oog]woud. De ex-keizer van Duitsl[and], 63 j., gaat trouwen met prinses Hermina van Schonaich Carolattie oud 35 j: en 5 kinderen. De verhuring van den Kolk te Aarswoud, (Bouwland) bracht ƒ1340 minder op als voor 3 jaaren terug, meer als den helft minder.

Oktober

Oct: geeft 20 dagen aan één: oostenwind en vorst, zoo dat het land van kleur wit is geworden, geen gras is er meer op ‘t land. Zondagmiddag 12 uur den 22ste Oct: de boet van Jn Bakker aan den Paad alhier verbrand, oorzaak onbekend, verm[oedelijk] kortsluiting. Lord Corgie van Engeland, neemt als menister zijn ontslag. De Paters te Hoogwoud.

November

Zat: 4 nov: de ex-keizer van Duitsland getrouwd, te Doorn. Jn Knijn, smid te Sandwerven verliet. J.D. van der Stok van N[ieuwe] Niedorp [in een] dorp in Italië overl: in een gesticht, oud 71 jaar op den 15de nov. Rood van den Zuider Paar alhier, zijn huis en 4 h.a. land, uit den hand verkocht, aan eene Vis, uit den Wogmeer voor ƒ13.500. De weekmarkt te Rotterdam verboden vanwege den tongblaar, en den uitvoer van vee na[ar] Frankrijk gesloten, wat een schade. 21 Nov: de plaats van Schoen te Opmeer publiek verk[ocht]: huis met 11 h.a. weiland. Huis [van] Sloves [te] Winkel: ƒ5.600 en 3 h.a. land Jn de Vries [te] Opmeer, en 8 h.a. land Cn Ursem voor een prijs te samen van ƒ46.396 slim duur. P. Veeken een plaats gek: in den Zijp[e], groot 25 h.a. en huis voor zoo ƒ42.000. G. van Diepen daar ook een bedrijfje gekocht.

 

December

7 Dec: Ms Balder overl: oud 89 jaar, en is alhier begraven, oud hoofd der school H[oog]woud alhier destijds. Er wordt steeds nog vredesconfenrenties gehouden, maar het schied[t] slecht op; ([‘]tis alles poletiek). Het is maar mooi weder, (droog). Wm Zander zijn plaatsje aan den twee wegen in den W[ieringer]-Waard weder verkocht, publiek voor ƒ18.000 zoo, en verliest daaraan in een jaren tijd zoo ƒ5.000. In Zuid-holland weder tongblaar. Deze oorlog heeft 35½ millioen menschen het leven gekost (bar) dit schrijft het Congres der S.D.A.P. De plaats van den smid Korver te Sijbecarspel publiek verk: Koper D. Zwaan en L. Veeken 6 h.a. voor  ƒ 850 per h.a. 18 dec. Huis en land van Sm de Goede in De Weere verkocht, groot 16-6-95 h.a.: voor ƒ41.655 kooper Cn Groot in De Weere, dit behoorde voorheen aan K. Koenis. 19 dec: overl: te Purmerend Jn Switser oud 80 jaar de wed: A. Kwadijk. Dond: 28 dec. huis en land van Joh. Pronk verkocht aan den Langereis groot 7-56 h.a. (publiek) kooper Jb Kooi Kzn van Heiloo voor ƒ20.981 duurig, voorheen van D.Kuiper. 25 Dec. met den Kers[t]tijd is alles groen het land is prachtig mooi, geen vorst, maar nog al veel wind en water (gelukkig). Oudejaarsdag mooi weer, met een weinig water.

Het jaar 1923

Januari

1 Jan: een somersen dag, den heelen dag de zon geschenen. 7 Jan: de kievieten zijn dezen winter in groote getallen hier gebleven. ‘t Stroo is heel duur ƒ35 de 1000 £, (ja ‘t £). Van 1 Jan. 1922 tot 1 Jan: 1923 zijn uitgesproken 3212 fa[il]lis[s]ementen, tegen 2207 in ‘t vorige jaar. Het schaapvee is heel duur vette ƒ62 en overhouders tot ƒ55, spek 52 c £; vleesch 70 c; kaas ƒ65. 9 Jan: de Franschen gaan met 60.000 soldaten, het Roergebied van Duitsland bezetten vanwege het niet nakomen, aan zijn verplichting. Daar woonen zoo 14 millioen zielen. (Hoe zal dat afloopen?) (Een jaar zoo wat later toch wat toegegeven ieder wat) geen geld. Engeland en Ameraka, steunen dit niet, België en Italië wel. Het volk houdt zich kalm, en durven geen opstaand aan. 9 Jan: Cn Kolebrander Opmeer zijn huis opgehouden op ƒ6200. 10 Jan: Jn de Vries Opmeer zijn huis verk: en 1 morgen land, voor ƒ5600 aan Jn Dekker en Conz: 11 Jan: het vee mag niet voor 8 uur aan den markt, te Schagen. Nu staan in ’t Roergebied 630.000 soldaaten: ‘t wordt niet beter. 28 Jan: in ‘t geheel geen vorst. Ik snij aldoor nog bloemkool. De sneeuwklokjes staan op den zon, al in bloei. Op ‘t land staan al paardebloemen in bloei, de kievieten zijn hier in massa gebleven. 30 Jan: de vrouw van P. Veeken alhier overl: oud 33 jaar: haastig en den vrouw van A. Wit aan den Gouw oud 35 jaar.

 

Februari

4 Feb: de vrouw van Deutekom overl: (aan den Gouw) oud 84 jaar. 5 Feb maand[ag]: Cn Helder alhier overl: ‘s m[orgens] om 4 uur, oud 79 jaar. 10 Feb: Trien Kos zich verdronken, getrouwd met Kolder te Hensbroek. Het huis en land groot 3½ h.a. van Schoorl aan den Langereis opgehouden op ƒ10.010 meest bouw. 15 Feb: vorst en sneeuw. A. Slovis te Winkel overl: oud (bijna) 84 j: Amerika heeft in 1922 in Ned[er]l: ingevoerd ƒ271 mill: aan graan. Ned[er]l: aan Amerika uitgev: voor 62 mill: maar het jaar daarvoor leverde Ned[er]l[and] aan Amerika voor 200 mill: méér als dat Amerika aan ons leverde: welk een verschil. Duitsland haalt ook veel geld uit ons land; en voert maar uit, het leverde aan Ned[er]l: voor 608 mill: terwijl wij maar voor 167 mill: uitleverde[n]. In den laatsten 3 jaren voerden Duitsl[and] voor 167 mill: meer bij ons in, dan wij daar heen verzonden dat gaat voor ons land niet goed. 22 Feb: de dooi valt in. 13 Feb: uitvoering bij O. Schermer van ‘t Kleine Toneel.

Het erfgoed van Cn Helder. Thans bewoond door de fam H. Schilder.

De Davidzon brug naar het land van P. Davidzon.

Maart

: den somertijd door den 2de Kamer afgeschaft, maar den 1ste Kamer niet; dus wéér die narigheid. Dejachtwet herzien: ieder[e] gebruiker van ‘t land heeft nu het jachtrecht, voorheen den eigenaar - (niets veranderd). Geen winter. 13 Maart: het erfgoed van Cn Helder Hoogwoud: publiek verk: huis en erf An Rooker ƒ3910; 2 stukjes tuin Not: de Boer ƒ1561 en 2 h.a. land P. Davidzon ƒ3500 en 2 h.a. 3 a. O. Schermer 3400 per h.a.; en ƒ800 in slag gemijnd, dat is op 't huis van Rooker gekomen. Allen koopers woondend te Hoogwoud. 21 Maart: de wind o[ost]-z[uid]oost, mooi weer, met zon. Deze dag 21 maart Tentoonstelling te Schagen, veel vee, 70 à 60 c £.

April

24 Ap[ril]: veel oostenwind en droogjes. 25 Ap: best water overal. Er loopt al veel vee buiten maar het voorlijke is weg. ‘t Vee is duur, voor den wijdkoeie 9 à 10 stuivers £, melkkoeie 65 à 70 c £, groeikrachtpinke 150 à ƒ180, vleesch 55 à 62 c £, spek 52 c £. Jn Koenis Hoogw: overl: oud 79 jaar. Dinsd: 2-4 April het huis van Molenaar aan den Langereis verbrand, en op beurspolis verzekerd, en den 28ste kocht hij een mooi spulletje te Lammerschaag huis en 1-16 h.a. land van den wed: Jb Groen ƒ4000. Van Werkman (bouwer) 22 April is te Hoogwoud, het voet- en korfbalter[r]ein geopend, den jongelui (vele te minste zijn gek!) toch gek. 25 Ap: verkiezing voor provincieale staten, weinig verandering alleen S.D.A.P. verliest 5 à 7 setels.

Mei

al het vee in ‘t land, veel gras. Maand[ag]: 7 mei den courant Het nieuws van den dag opgehouden te bestaan, en is verk: aan den Telegraaf. 8 mei: is besloten als dat voortaan den Bis[s]c[h]oppen mogen huwen. {Het gaat hier waarschijnlijk om een regeling die geldt binnen de sedert Utrechts schisma (1723) van de Rooms-Katholieke gescheiden Oud-Katholieke Kerk, officieel genaamd ‘rooms-katholieken der oud-bischoppelijke cleresie van Utrecht’} Zat: 5 mei 80 graden warm; later onweer en koud, wel 10 dagen, 19 mei heel koud, met veel water, wel 2 voet in den sloten, en ook veel hagelbuien. 17 mei Jan Compas zijn huis verbrand a.d. Langereis. Aagje Kai[j]er van Hoogwoud overl: oud 50 jaar, en is van af haar 1de jaar af in een gesticht geweest (Gek) in hoofd.

Juni

De meimaand was heel koud en heel nat, geen zo gezien, er is nog geen boontje boven den grond. Het hooiland is best, P. Donker heeft 1 juni 11 h.a. liggen alhier, het gras is heengegaan. Maandag 4 juni met den kermis te Opmeer, heb ik den kachgel weer laten zetten, van wegens koud en nat;

Juli

9 juli over onze kermis den kachgel weer weg, de koud bedaard, en ‘t wordt warm en droog. Het wordt al heter 11 tot 13 juli zoo heet dat vele menschen zijn bezweken (dat is hittegolf). In den courant stonden wel 50 menschen overl: van wegens den hitte. Wognum 1, Winkel 1, Hoogw[oud] 3 flauw gevallen. Boontjes en augurken 4 maal gezaaid, en heb ze nu op regel. Juli. Hooi wordt er veel geteeld, en veel best gewonnen, het was 11 dagen een brandende zon en heel heet. De kaas gaat hard terug, 28 tot 35, er is nog van ƒ40 ook. Spek ook 30 c £, vleesch 65 c £. Vroege aardappels 3 c £, ‘t gaat slecht. De jachtwet aangenomen [door] 1ste Kamer [:] voor ons jagers geen verschil, alleen voor den heerlijkhedens en erfrecht. 15 Juli te middag regen zonder onweer haast. In den Beemster 2 gevallen van tongblaar bij ‘t vee, en gekocht op de markt te Lei[d]en. 25 Tot en met 28 juli lekker geregent. 26 Juli dond[erdag]avond Jacob z’n vrouw uit logeeren, voor 3 dagen. In Zuid-Holl[and] al 67 boerderijen tongblaar.

Augustus

Aug: best gewasselijk weer, veel gras. 16 Aug: D. Rempt vestigd zich als veearts te N[ieuwe] Niedorp. ‘t Laatst van aug: houdt L. de Vries a/d Langereis boelhuis. De bouwerij is heel laat, slabonen kan ik nog niet plukken. De tongblaar breidt erg uit.

Het voetbalveld van Hoogwoud werd geopend. Het veld lag aan de Westerboekelweg. 
Hier een foto van de voetbalclub HFC en de korfbalclub 'UDI'.
Achter v.l.n.r. Cor de Boer, Niek de Boer, Cor Koorn, Rens Pool, Henk de Boer, Piet Dirkmaat,
Piet de Boer, Dirk Breebaart, Piet Sterk, Cor Dekker en Jo Koning.
Voor v.l.n.r. Jaap Appel, Jo Appel, Jan Donker, Jannetje Appel, Gon Bos, Marie Brouwer,
Jo Bossen, Marie Benit, Mien Bood, Trien Hollenberg, Jan Bakker en Arie Appel.

 

Begin aug: Sm Glas weer thuis gekomen, van z’n operatie te Hoorn, en heel goed ook. Colijn menister van finantiëen; er moet veel bezuinigd worden maar hoe? Dond: 30 aug: storm uit z[uid]-west. De duurten in Duitsland in ‘t Roergebied, 1 pond boter kost 2 mill: mark, 1 ei kost in ‘t cafe 1 mill: mark (1 mark is niets waard). {De inflatie in Duitsland ± 1923 wordt weerspiegeld door dit bankbiljet (1 miljard mark in plaats van 1000 mark)} Mijnwerkers verdienen per dag 6.4 mill per dag; metaalwerkers 1 millioen per uur. Louis Bouwmeester is op 81 jarige leeftijd nu door een auto overreden, en vier ribben gebroken, 1 been versplinterd, en toch den toestand vrij wel. Den 28ste aug: dinsd:morgen om 5½ uur, is het onweer ingeslagen bij D. Eeken H[eer]. H[ugo].Waard; een meisje van 17 jaar dat in bed lag, lag voor bed, en een kast stond voor een ander bed: heeft den buitendeur waar het uitging verbrijzeld, het haar van ‘t meisje was verschroeid.

September

1 Sep: mooi weer, maar alles is heel laat, de haver is nog niet aan den hok, slaboonen worden voor ‘t eerst geplukt, vruchten en pruimen heel schaars. 15 Sep: heel wat blaar. Groote kolfwedstrijd te Spanbroek van den Ned: Kolfbond 17-18-19 sep. J. Bakker en Jb Rooker tongblaar. Wij krijgen veel water.

Oktober

Oct: zoo: is de vrouw van Ab Donker, Antje de Boer, dood in bed gevonden, zij lag dood bij haar man, oud 62 jaar. 6 Oct: zijn er 6 vaarse gestolen uit het land, van A. Mareis te Schagen, en zijn te Alkmaar verk: voor ƒ225 stuk, de dief is eene Strooker van Helder v[oor]heen it Balg[z]and, het bleef lang verhalen; straf 9 maan[den.] 20 Oct: de weg van den Helder na[ar] Callentsoog onder bij den duinen langs, voor 't eerst berijdbaar, tot café Kwak. 26 Oct: de vlootwet is afgestemd 50 - om 49 den heer Gerritsen was niet opgekomen, hoewel den Kamer rechts is, stemdem toch 10 katolieken tegen den vlootwet. Den raad van Hoogwoud weet den opcenten van 36 op 20% te brengen, van ‘t perseneele, en den burgemeester met ƒ500 te verlagen in selaris. 27 Oct: P. Blaauboer bekeurd in 't duin met jagen verboden te zijn, en verbeurd verklaring van 't geweer dat hij had overgenomen van Rafallie, en zonder Acte, doch vrij gesproken, of heeft niet gediend, want den polietie, had eene verkeerde datum op 't proces verbaal. Terug: 7 oct: is de plaats bewoond door Gb Ursem aan den N[oorder]-Pade van den (erven Molenaars) publiek verkocht groot 28-06-60 h.a.: daarvan Cn Beerepoot van Obdam 22-80-20 h.a. voor ƒ52.950 en P. Blauw Hoogwoud 5-26-40 h.a. voor ƒ13.241 tezamen ƒ66.191 - duur. Den vrouw van T. Wijnker N-Pade overl. Tames na[ar] Schagen. Altijd maar regen, het is slim nat zoodoende geen hazen.

 

November

14 Nov: het huis en land van Jan Smak a/d Boekelweg verk: groot 2-69-80 h.a. voor ƒ8430, en 14 aren van D. Kos er bij: kooper E. Stapel alhier. Op 221 boerderijen heerst tongblaar in 71 gemeentens in N[oord]-Holland. Dan staat Z[uid]-Holland weer 't hoogst. 18 Nov: Jb van der Stok N[ieuwe]-Niedorp laat een huis met 8-51-40 h.a. verk: kooper M. Boot van Texel voor ƒ30.425 duur. 21 Nov: overl: vrouw Truiens alhier oud 82 jaar. Cn Stroomer veel bloed opgegeven, 1 long weg, slecht steld.

December

14 Dec: Jn Wever dinsdag gaande na[ar] Purm[eren]d: er ligt veel sneeuw, den ket struikelt van den kar, hij valt er uit, en z[‘]n been stuk, Mulder en Dam vinden hem zoo aan den weg. 7 Dec: de sneeuw is weg gedooid. Zat: 22 dec: weer een hoop sneeuw, zondag dooi. Maand[ag]: de sneeuw is weg. 28 Weer sneeuw, en vorst. 31 Dec: er wordt schaats gereden, zuinig ijs, sneeuwkoek. Mr Komen ca[n]didaat not[aris]: getrouwd, woont in ’t huis van Cn Ursem alhier. Wm Kos van Oudcarspel wint op den grooten baan aldaar 1500 meter 1000-500 3 eerste prijzen, en is zoo 18 jaar, dat is vlug. Gaat den volgenden dag op kosten van den bond: na[ar] Davos, om te oefenen voor den wedstrijd aldaar. S. Koorn en Modder ieder 1 auto aangeschaft.

In het jaar 1923 was er met turnfeesten in Aartswoud de revue 'Ja ja'.
Men zong toen dit lied over Mond- en klauwzeer (Tongblaar).

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall