Jaap Slooten

Door Bart Knobbe

De heer Jaap Slooten was dertig jaar oud toen hij zich, in 1954, in Hoogwoud vestigde als nieuw hoofd van de Openbare Lagere School aan de Burgemeester Hoogenboomlaan nummer 9 in Hoogwoud. Op 12 februari 1924 was hij in Jisp ter wereld gekomen. Nadat hij de middelbare school had doorlopen, heeft hij tijdens de tweede wereldoorlog zijn onderwijzersdiploma en zijn hoofdakte gehaald aan de kweekschool in Amsterdam. Daarna is hij begonnen als onderwijzer op een school in Neck. Korte tijd later verwisselde hij deze voor een school in Bergen om in oktober 1950 terecht te komen in Wervershoof. Kort daarvoor, op 31 augustus 1950, was hij getrouwd met mevrouw Wil van 't Hof. In Wervershoof werd Jaap Slooten hoofd van een eenmansschool. Dit hield in dat hij in zijn eentje zeven klassen les moest geven, gehuisvest in een lokaal. Dit leslokaal zat vast aan het schooImeestershuis. Toen het gezin in 1954 naar Hoogwoud vertrok, was zoon Klaas inmiddels drie jaar oud. In hun nieuwe woonplaats werden Guda (1955) en Marcel (1964) geboren.

Status

De nieuwe status, die de functie van hoofd van de school met zich meebracht, was in het begin wel even wennen. Mevrouw Slooten herinnert zich dat de bewoners van Wervershoof jovialer en opener waren dan die van Hoogwoud. De mensen hier waren wat vormelijker, waardoor de ontvangst koeler was. Het schoolhoofd werd, samen met de dominee, de burgemeester, de notaris en de dokter zeer duidelijk op een voetstuk geplaatst. De heer en mevrouw Slooten, beiden afkomstig uit een arbeidersgezin, behoorden nu opeens tot de notabelen. Later normaliseerden de verhoudingen wat. De tijdgeest was veranderd. De familie Slooten ging wonen in de schoolmeesterswoning in de Burgemeester Hoogenboomlaan nummer 15. Meester J.J. van Wijk had deze in 1909, toen hij met pensioen ging, vlakbij de lagere school laten bouwen. Het was in die tijd gebruikelijk dat zich een ambtenarenbuurt vormde rond de dorpsschool. De burgemeester en de gemeentesecretaris bijvoorbeeld, woonden naast en tegenover de school. Het huis op nummer 15 is sindsdien altijd bewoond geweest door schoolhoofden. De familie Slooten kocht het halverwege de jaren zeventig van de toenmalige gemeente Hoogwoud.

Jaap Slooten.

Veelzijdig

Naast het leiden van de school hield meester Slooten er vele andere activiteiten op na. Zo ontwierp hij reclamefolders voor de plaatselijke middenstand, was hij een begenadigd schilder en tekenaar (vele oudleerlingen zullen zich zijn bordtekeningen en zijn fraaie handschrift nog herinneren), was hij zeer bedreven in het banketbakken, ontwierp en bouwde hij af en toe meubels en was hij eindredacteur van N.H.-Varia, het personeelsblad van de Melkunie. Daarnaast was hij ook nog plaatselijk correspondent van het Noordhollands Dagblad. In deze hoedanigheid deed hij verslag van evenementen die zich in en rond Hoogwoud afspeelden. Hij schreef onder andere recensies van concerten en toneelvoorstellingen. Dit schrijven voor de krant was een zeer tijdrovende bezigheid.

Zijn grootste passie echter was geschiedenis. Toen hij in Hoogwoud kwam wonen is hij zich al vrij gauw gaan verdiepen in de lokale historie. Dit resulteerde onder andere in de uitgave van een drietal fotoboekjes over het verleden van het dorp en zijn bewoners. Hoogwoud in oude ansichten uit 1971, Kent u ze nog de Hoogwouders uit 1972 en Hoogwoud in oude ansichten deel 2 uit 1976. Om gegevens en foto's te verzamelen, ging hij graag langs bij oudere Hoogwouders om zich te laten informeren over vroeger tijden. Een belangrijke bron van informatie hierbij was burgemeester Breebaart, met wie hij het goed kon vinden. Tijdens de taalles kwam zijn voorliefde voor de plaatselijke geschiedenis ook duidelijk naar voren: de onderwerpen die in zijn dictees aan bod kwamen, waren alle ontleend aan Hoogwouds verleden. Zo leerden de leerlingen tijdens deze lessen niet alleen spellen, maar kwamen ze ook iets te weten over bijvoorbeeld het raadhuis, de dorpspomp, het Huys Hoogwoude, Aafje Deen en notaris de Boer.

Politiek gezien was de heer Slooten niet heel actief. Hij bezocht wel lokale ledenvergaderingen van de Partij van de Arbeid, maar daar hield het dan ook mee op. Gezien zijn functie kon dit ook niet anders.

Plaatsgebrek

Zoals gezegd, begon de heer Slooten zijn carrière in Hoogwoud aan de school in de Burgemeester Hoogenboomlaan nummer 9. Deze school was in 1930 in gebruik genomen en had toen twee klaslokalen. In 1953 volgde er een derde lokaal. Begin jaren zeventig nam het aantal inwoners van Hoogwoud sterk toe, en daarmee het aantal leerlingen. Zo sterk dat er een groep kinderen in verband met plaatsgebrek les kreeg in het dorpshuis, in het instructielokaal van de plaatselijke brandweer om precies te zijn. De laatste maanden van het schooljaar 1972-1973 was er zelfs een klas in de hal van de school gehuisvest. De bouw van een nieuw schoolgebouw kon dan ook niet uitblijven.

De bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangevraagde urgentieverklaring werd gegeven en men kon beginnen met de bouw van een zesklassige basisschool in het uitbreidingsplan tussen de Louise Hedwich van Catzstraat en de Burgemeester Heijmansstraat. De vergunning om er een afdeling voor de kleuters bij te bouwen, werd later afgegeven. Daarmee kon de gedachte dat kleuterschool en basisschool den gemeenschap diende te vormen, gestalte krijgen. Het idee hierachter was dat dit de overstap voor kleuters naar de eerste klas (tegenwoordig groep drie) zou vergemakkelijken. Ze konden zo alvast wennen aan omgang met oudere kinderen. De school is een ontwerp van het Scholenbouwteam Midden-Holland. In dit team hadden onder andere inspecteurs van het lager- en kleuteronderwijs zitting. Het ontwerp is dan ook niet puur een zaak van de architecten geweest, maar is gebaseerd op onderwijskundige criteria. Zeer vernieuwend begin jaren zeventig. In deze tijd is in West-Nederland een heel aantal scholen neergezet door dit scholenbouwteam. Om dit mogelijk te maken, kwam er een unieke intergemeentelijke samenwerking van de grond met als resultaat een behoorlijke besparing in de bouwkosten per school. Het gemeente bestuur kwam achter het bestaan van dit team door het bezoeken van scholen in andere gemeenten, waarbij een school in Waddinxveen het meest in het oog sprong. Deze bleek van de hand van Scholenbouwteam Midden-Holland. Dit team ontwikkelde een basiseenheid bestaande uit een klaslokaal, toiletten en een garderobe met een bepaald stuk circulatieruimte. Met deze eenheden kon geschoven worden om de plattegrond van het gebouw op maat te krijgen voor de gemeente waar het zou komen te staan. Er zijn dan ook weinig gelijke scholen gebouwd.

Jaap Slooten geeft les. Op het schoolbord 
een prachtig voorbeeld van zijn tekenkunst.

De Adelaar

De nieuw te bouwen school 'de Adelaar' (naar de vogel in het gemeentewapen) krijgt zes leslokalen, twee speelwerklokalen voor de kleuters en een gemeenschapsruimte. Hoewel de kleuters dus in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, functioneerden beide afdelingen onafhankelijk van elkaar. Er is nog geen sprake van één school. De kleuters krijgen dan ook een eigen ingang en een eigen speelplaats. De geringe afstand vergemakkelijkt uiteraard wel het overleg over gemeenschappelijke kwesties tussen de beide hoofden (de heer Slooten en mevrouw Veenis-van der Deure).

Toen de Adelaar in 1973 in gebruik genomen werd, moesten er uiteraard ook nieuwe personeelsleden gezocht worden. Deze werden gevonden in de heer van Lierop en mevrouw Hofland. Mevrouw Riessen, die meester Slooten wegens ziekte vervangen had, nam afscheid. Naast de nieuwe teamleden waren bij de opening van het nieuwe gebouw in dienst: mevrouw Schipper, de heer Kuyser, mevrouw Luksenburg en de heer Slooten. Roy van Lierop zou al spoedig waarnemend hoofd worden, dit omdat meester Slooten wederom ziek werd en op 2 oktober 1976 overleed. In 1977 werd Peter Doeve benoemd tot schoolhoofd.

De officiele opening van de nieuwe school vond plaats op 21 augustus 1973. Een paar jaar later bleek de Adelaar al weer te klein. De zesde klas van juffrouw Luksenburg (in het schooljaar 1976-1977) werd ondergebracht in een lokaal in de nieuwe katholieke school, de Wulfram, die zich op een steenworp afstand van de Adelaar bevindt. (Ook deze school is trouwens van de hand van Midden-Holland). Kort daarop is de Adelaar uitgebreid met een aantal lokalen. Zoveel, dat toen de Wulfram ruimtegebrek had, er een klas in de openbare school ondergebracht kon worden. In later jaren hebben beide scholen vaker lokalen van elkaar geleend. Zeer recentelijk zijn beide scholen aan elkaar vastgegroeid tot den gebouw en is ook de samenwerking geïntensiveerd, het zogenaamde clusterproject. Zo hebben beide scholen samen één conciërge en maakt men meer dan voorheen gebruik van elkaars spullen en faciliteiten. Hiermee, zo zegt mevrouw Slooten, is de wens van haar man toentertijd, toch nog uitgekomen.

 

Website designed and build by Déanluma