De chroniqueur Olfert Schermer

Bewerking door Louis Groen en Erik Mooij

Dit is alweer het derde deel uit de door Olfert Schermer geschreven kroniek. De kroniek is een zeer uitgebreid werkstuk dat consistent is bijgehouden en blijk geeft van opmerkzaamheid van de auteur. Door zijn werkzaamheden als caféhouder kwamen veel dingen hem ter ore. Dit tezamen met zijn brede maatschappelijke belangstelling maken zijn kroniek tot een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Daarnaast is het een zeer lezenswaardig werk dat het verdient om in gedrukte vorm vastgelegd te worden. De originele kroniek bestaat uit twee delen en loopt van 1877 tot en met 9 mei 1938. De Stichting Hoochhoutwout neemt elk jaar een deel op uit de kroniek. Onze uitgave In het verleden ligt het heden uit 1999 bevat het deel van 1877 tot en met 1887. In onze uitgave Een andere tijd uit 2000 vinden we de jaren 1888 tot 1900.

Rechts zien we H. Slotemaker.

Verantwoording

Het transcript is vervaardigd door Louis Groen en bewerkt door Erik Mooij. Gekozen is om een groot aantal zelfstandige naamwoorden zonder hoofdletter te herschrijven, om ze te kunnen onderscheiden van namen en duidelijker te zien waar een zin begint. Hier en daar is de interpunctie gewijzigd, zodat duidelijker wordt hoe de zin loopt en eindigt. Spelfouten zijn vrijwel overal intact gehouden, zodat men nog het eigen karakter van Schermers liberale beleving waarneemt. Ter wille van de leesbaarheid is hier en daar een ontbrekend woord(deel) geplaatst: tussen 'vierkante haken', bijvoorbeeld in 1877: k[oeie]; 1878: na[ar]; 1893: contreb[u]sie. Wat tussen 'kromme haken' staat, bijvoorbeeld in (voorbeeld), is oorspronkelijk op die wijze door Schermer toegevoegd.

De Kroniek, het vervolg te beginnen met het jaar 1900.

Het jaar 1900.

1 jan: Er zijn menschen die beweren dat het eeuwfeest met 1901 eerst gevierd moog worden. 3 jan: P. Druif van de Gouw; zijn goederen in beslag genomen, door de wed: Jb Vlaar door achterstallige huur. Het gebruik van fietsen is thans slim, zoowel door dames als Heeren. In 1898 zijn hier voor 't eerst rijtuigen gekomen zonder paarden te gaan; ze worden door Peterolie gestookt. Notaris Bacs van de Wieringerwaard was de eerste hier [Bedoeld is notaris Bax die een Victoria-automobiel bezat]. Dit jaar ook uitgevonden, om te Telegraveeren zonder draad, door Elixtricetijd. Er heerscht ook weer influenza, waardoor ook sterfgevallen doen ontstaan; Jb Jonker alhier overl: 9 jan De vrouw van Jan Bierman Langereis 12 jan: Het sterftecijfer te Amsterdam is 41,13 per 1000 perzonen per jaar. Het veefonds te Purmerend dit jaar een te kort van f 2868,73 en nog een saldo van f 4762,66. Jan Rooker en Echtgenoten van hier na Batavia gegaan als Predikant, den 2Oste jan: is hij scheep gegaan. 26 jan: Maartje Appel vrouw van Jn Schermer, door 't gesukkel, zich van het leefen beroofd, door ophangen aan de beddekwast. 25 jan: Groote overwinning door de Boeren bij Spionskop, de Engelsen hadden 800 dooden 1500 gewonden; benevens de gehele Atterelie verloren. Mtijs Glas koopt 3 ha. land aan de Gouw voor f 1510 per h.a. voor 4 jaren terug kon datzelfde land maar f 800 per h.a. gelde (Wonderen tijden). Maandag 15 feb: F.Groot zijn herberg alhier verkocht in veiling gekocht door Joh Koop van Medemblik voor f 3800 en f 700 inventaris. (Groot was Protestant, Koop Katoliek). K.Winkel van de Gouw zijn herberg uit de hand verkocht aan H. Slotemaker voor f 4000: 8 feb: het bosje aan de Pade, groot 72 Aren verkocht voor f 700 door Cn Kuin alhier. (Maart schraal weer). K. Kooi van de Gouw huis en land verkocht, groot 11 h.a. bouwland aan K. Winkel voor f 12000. lk kan voor mijn herberg van T. de Beurs f 3500(0?). (20 maart lente de wind Z.0.) Er wordt kool verk a f 25 per 100. De Transvaalsche Boeren eene nederlaag geleden bij Ladijsmit; dot ontzet wier, en Cronjeé [Cronje, Petrus A. (1835-1911), Transvaals generaal] met 2400 man gevangen genomen. (Maart en april koud en schraal en droog). Week in mei de koeie in 't land met weinig gras. Mei koud en droog, laast van mei wordt het beter. Tentoonstelling te Parijs [bedoeld wordt de wereldtentoonstelling]. Wilm Workum te Abbekerk overl: in april. De Domine Baart de Lafaullie bet beroep van hier naar Krommenie aangekomen. 14 dagen na datum hadden wij [de N.H.-gemeente] een Domine Groenveld van Schellinkhout weer in onze plaats. Juni: China gaat in oorlog 200.000 man te veld. Juni: nat en koud, tot 8 juli, er lijdt veel hooi te bederven. De vette schapen zijn duur 24 tot f 30. Aug: en sep: ontzedtend veel gras, toch is het Hoornsche koemarkt schoon op. Schagen de koeie duur. Alkmaar aanvoer 5740 stuks duur. Vaarze niet duur. Hoorn veel vee 4285 stuks in 2 dagen handel slechts. De boeren hebben een best jaar 't vee en vet is duur, kaas ook f 30 a 31, voor de bouwboer niet zoo goed, niet telen, en prijs slecht. Paul Kruger is met het stoomschip de Gelderland van Nederland: na Nederland gekomen, eerst te Marseillie: Overal is Oom Paul met symphatie ontvangen vooral in Frankrijk. Duitschland wilde de Keizer hem niet ontvangen; (doch wel het volk). 21 nov: de Pastoor alhier overl: [Pastoor Gerardus H. Holt. Geboren te Haarlem 10 sept. 1832 was pastoor van Hoogwoud van 30 jan. 1890 tot zijn overlijden.] 30 nov: het land verkocht afkomstig van C. Eeken gelegen ten zuiden der R.C. Kerk, ten groote van 13 h.a. 40 c.a. opgebracht zoo f 22000. Koopers 4 h.a. P. Groot en D. Wijnker en het andere 8 h.a. ruim. P.Schilder van de Z. Pade voor f 14000. Half feb: in het jaar 1895 is het zel[f]de land ook ten verkoop gepresenteerd, en was dit zelfde land te koop, de 13 h.a. 40 c.a. voor f 13000, van de Rotterdamsche bank, maar het kon geen kooper vinden. (Het Weer) De laaste dag van 't jaar begint het hard te vriezen, 1901: het ijs is meteen weer overal berijdbaar, en zeldzaam mooi. En ook het weder is alle dagen helder en stil. In Marken zijn in eene dag meer dan 2000 bezoekers geweest. Cn Boon kastelein uit de Blauwe Berg te Hoorn, onder het ijs in de Zuider Zee gevonden den 19de jan: Hij was al 9 dagen weg.

Het jaar 1901.

Wed: Jn Helder Liefje Zijp overl 19 jan: alhier. 20 jan: de koningin van Engeland lijdt aan een beroerte. 23 jan:koningin Victoria van Engeland overl: in den Ouderdom van 81 jaar. Van het Eiland Wieringen zijn drie perzoonen Wigbouts oud 68, 44, 15, en één perz: Kroon oud 18 jaar van daar over het ijs na Kolhorn niet aangekomen. Men vreest het ergste. In jan: is de nieuwe Oosterijkse Rijksraad voor de Socialisten met 55 Zetels vermeerderd. 26 jan: Domine Groenveld [van de N.H. kerk] heeft zijn beroep na Schagerbrug Zijpe aangenomen. De meelmolen van P. de Geus te Benningbroek wordt aangepakt, en verkocht. 7 Feb: koningin Wilhelmina aan Hendrik van Mecklenburg. Het heeft de geheele maand Feb: gevroren, de jongens reiden schaatsen tot de 24ste toe. De plaats van de erven de wed: in Helder verkocht; bewoond door Cn Helder. Gekocht de 21,46,90 h.a. voor f29652,95 door P. Bakker te Benningbroek. Een 3,57,20 ha, voor 15192,05 gekocht door Rol te Abbekerk. Het huis en land aan de N-Pade bewoond door K. Leien uit de hand verkocht aan den Heer Beets voor ƒ2100. De productens gelden zeer goed, kaas f33, spek 25, koeie 28 a 32, vette kalven 8 a 9 se nuchtrens 9 a f12. De loonen voor de arbeid worden allen weer hoger gemiddeld 11. a 12 cent per uur ambachtslieden 17 a 20c. Knechts en meiden verdienen weer f2,50 a f3,50. En genieten meer vrij. De Vrede Onderhandeling hebben de Boeren afgewezen, en zullen doorvechten. [Tweede Boerenoorlog (1899-1902), gevoerd door de Zuid-Afrikaanse Boeren tegen de Engelsen, leidde na aanvankelijke successes tot de Vrede van Vereeniging waarin de Boeren het Engelse gezag moesten erkennen]. De maand maart geeft deze maal eens heel slecht weer; de 29ste lag er nog een kwart voet sneeuw, Cn Ra van Aarswoud is de 29ste nog met de ar na Oostwoud geweest; (en kon best). Er is niet eene zomerse dag geweest, de geheele maand hadden wij sneeuw. (Niet een dag die er op geleek) April: Van 4 op 5 dezer (Don: Vrijd) is de herberg verbrand van Lange Eggen (Voorheen An Vader) te Schagen. Ook dien zelfde nacht het huis bewoond door Jn Boot aan de Langereis, bij de Winkelder Brug. Tot 18 april slecht weer, zoo in eens krijgen wij een heldere lucht met mooi weer, maar er is geen hooi en geen gras, de kaas wordt minder in prijs; en de koeie duurder. Mei week in mei 't vee gaat in 't land, zonder gras; de laaste week in mei krijgen wij water, met een donderbui uit een Oosten, met volmaakt weer er op. Juni. Er is dik gras, Joh Spaander overleden van Zat: op Zond: den 4 mei te Abbekerk in den ouderdom van 93 jaren. 4 juni. De herberg van P. de Geus ten verkoop aangepakt; doch niet geprecenteerd. Er wordt niet veel hooi geteeld, doch best gewonnen. 7 juli Verkiezing voor Provincieale Staten; aftreden Willinge en Hartkamp, (Lib:) Hensbroek en Enkhuizen. Doch gekozen werden Sluis en Buis: antr:[antievolutionaire partij ARP] en Katl: [Rooms Katholieke staats partij RKSP] in eene stemming. Voor de Gem: raad aftreden Cn Pijper, P. Kooi en R Koenis. Als mede Candidaaten waren Broertjes, W. Vijn, P. Groot: (328 stemmen uitgebracht). Gekozen Kooi met 219 st.; Pijper 207 se; vervolgens hadden Broertjes 157, Vijn 143, Groot 114, Koenis 111. Bij herst. is Vijn gekozen met 19 stemmen meer van de 231. (0 wat heerscht er een drukte). Van 17 op 18 dezer (Woensd op Dond: nacht, half twaalef is de plaats van An Groot alhier afgebrand, oorzaak onbekend. Aug: het is heel droog weinig eten; 23 aug: voor 't eerst wat water met koud. Kaas is thans f30, vette schapen heel slecht; wol 11 a 12 st.; 27 aug: P. van Dijk Opmeer overleden. Slijksteeg van de Gouw snijdt met een scheermes zijn strot stuk. Heden is het grootste Paardenspel uit Amerika te Amsterdam van Baum en Bali; uitvoerings van 11 tot 18 sep. Vrijdag 8 of zat: 9 sep: een aanslag gepleegd op het leven van den precident van de Vereenigde Staten Amerika: MacKinleijs 2 kogels geraakt, toch niet doodelijk verwond [bedoeld is William McKinley, president van 1897-1901], De moordenaar op hem aankomende, reikte hem de hand toe; en schoot met de andere hand een pistool op hem af. 14 sep: deze precident overl: aan zijne bekomen wonden. 20 sep: Slijksteeg van de Gouw alhier overl: aan de wond door 't scheermes toegebracht. Een treurig geval overkomt Jb Helder van de Gouw: Zijne vrouw Maartje Pijper 28 sep: te Leien openreerd, is 29 sep aan dien gevolgen overl: oud 39 jaar Dinsdag gekist hier gekomen, en Vrijdags alhier begraven, Wij hebben zeldzaam mooi weer, 6 oct: begint het te regenen. Eene mooie droge natijd 24 a 30 nov: de koeie gaan wat na de stal. Vrijd: 22 nov: Joannes Spaander van Abbekerk (die is overl:) zijn huizen en landerijen worden verkocht; tezamen groot 44,96,40 Ka. opgebracht de somma van f 79154,47 zegge f 79154,47. Er was, behalven in kaz, nog een tegoed van f 70.000. 4 dec; Het huis van Jet Bruin ten verk; geprecenteerd. Timmerman in de Boekellaan kon gelden f 1605, opgehouden. Later uit de hand verk: aan K. Mantel voor zoo f 1600. 18 dec: nu is er vrij wat sneeuw met vorst, doch kort. Met de Kerstijd is alles weer groen, met de eerste Kersdag was 't zulk mooi warm weer, als dat het de's namiddags vrij wat onweerden. Dirk Wiedijk van de Gouw verdronken, oorzaak de drank. K. Renooi het huis en land 2 h.a. gek: van D. Kos, N. Paad a f 2400.

Paul Kruger

1902.

Jan: Deze maand geen sneeuw of vorst. 21 jan: Nicolaas Laan zijn plaats verbrand op dinsdag avond om 5 uur, staande aan de Pade te Opmeer. De oorzaak was daarvan, (door de kinderen met Lucifers in brand gespeeld op de zolder in 't stroo. Hun ouderdom was van 6 tot 9 jaar. Voor vijf jaren was deze plaats ook afgebrand en bewoond door dezelfde; (toen oorzaak onbekend) Nu vette koeie duur 32 a 34, spek 25, schap: heel slecht. Feb: wat winter gehad met sneeuw, er is schaats gereden, maar een dag of vier, laast van feb: dooien met mooi weer. Maart: stelt zig in met zomersen dagen, ook nog: Zondag 2 feb; De vrouw van K. Klaver te Sijbecarspel overl: en hij zelf vier dagen later, bijden gestikt door de kolendamp van eene vulkachgel: Zij oud 64, hij oud zoo 67 jaar. Maart: het Park te Enkhuizen is verloot a f24000 in Contanten. 75000 Loten. Dit jaar Wij O. Schermer Hoogwoud en Louie Koster Medemblik met de Paasch Tentoonstelling 6 prijzen behaald met 4 ossen, 2 daarvan waren D. Rezelman, Anna Paulowna - en 2 van de plaats Zee oogst, Winkelder Polder (Spaans en Co). De Tentoonst: ter[r]einen waren te Purmerend, Schagen, Alkmaar. De 4 ossen kosten f1805 ruim 450 per stuk, er is toch niet aangewonnen; ook geen verlies. Lord Metheûen door de Boeren gewond en gevangen genomen, doch weer losgelaten. 26 maart, Cicil Rodes (Brits) overleden. [Bedoeld is Cécil (John) Rhodes(1853-1902), Engels staatsman en kolonisator in Zuid-Afrika, tegenspeler van Paul Kruger. Stichtte o.m. Rhodesia (wat naderhand het huidige Zimbabwe werd) en vele industriele maatschappijen.] F. Groot komt in 't huis van Jn Bruin dat gekocht was door K, Mantel. Wed: Simon Schermer het huisje verkocht aan K. Mantel voor f 1075. Woensd: 26 Vergad bij OSchermer van H.-N-Kwartier van Landbouw. 62 perzonen. West-Friesland is gedeeld in vier groote deelen, deze zijn Drechterland met een belastbare oppervlakte van 16000 h.a., de Vier Noorder Kogge van 13000 h.a., Geestmerambacht van 16000 h.a. onder Aarswoud, De Schager en Niedorper Koggen met ruim 6700 h.a. Maart heeft prachtig weer gegeven. April minder mooi; mei heel koud; het gras raakt op, de koeie in 't hooiland. Het vee is dit voorjaar heel door, vette gelde 38 cent £, spek 26c, bigge ƒ 15 enz: Op dinsdag de 6de mei is docter Immink te Hoogwoud overl: (spoedig) Oud 71 jaar zonder ziekte, een hartkwaaltje deed zijn dood volgen. Sm Pluister Kolk overl de 9de mei zoo. De koningin is in beterende toestand. Zij is doodelijk ziek geweest. 30 mei. De Vrede geteekend tusschen Transvaal en Engeland. Transvaal heeft moeten toegeven; maar het zal aan Engeland veel bloed, en geld hebben gekost. Juni: Gt Oostwouder alhier zijn herberg verkocht, uit de hand, aan P. Scheringa uit de Beemster. Juni is vruchtbaar er wordt veel, en best, hooi geteeld. De vrouw van Meester Rranner alhier met de kinderen weg geloopen. Toch na een paar maanden zoo wat, weer terug gekomen. 17 juli. Koop zijn herberg een begin van brand gehad, in de nacht om 11 1/2 uur, maar is gebluscht. Vergoeding gehad uit de Beurspolis f 1160. Aug: dond: den 7de is P. Jongejeugd overleden oud 73 jaar. Zat: 16 aug: de plaats van An Appel te Wognum verbrand, middags om 4 uur, door hooibroei. Deze maand is niet best van gewas, droog en schraal, veel buitenwind; wij hebben dezen zomer geen enkele onweersbui gehad. Het vee is erg hoog in prijs; tot half sep: deze tijd veel water en koud; er is nog veel mosterd en zaad buiten, Woutman zijn huis verkocht aan Docter Pool voor f 2600 of f 3000. Oct: Engeland handelt gemeen tegen over de boeren. (Transvaal). Oct: geeft weinig gewas zoo dat het vee een stuk minder geld f 30 p koe. De bouwerij knap beslag, prijzen niet te best. Notaris Warncink wel eerder van hier gevlucht is in ons land terug gekomen, werd nog door de Politie te Alkmaar gegrepen, en in Sint Pieter gestopt; (maar de volgende dag weer losgelaten, want de tijd was verloopen. Nov: de 7de docter Pool getrouwd. Louwrens Sijp zijn huis en 2 ½ h.a.: land verkocht aan Joh Spaander; (uit de hand), voor ƒ 6500: (kon op blijven staan ƒ 4000 a 4%). Nov: het vee is heel duur. Koemarkt, de beste waar 30c ruim a 25 hok: 180 a 120; kalve 80 a 50. 16 nov: het begint ontzettend te vriezen, twee dagen later rijden de jongens overal met gang op de schaats. Het is maar een heldere o. wind met vorst. Er is veel schade door deze vorst ontstaan, vooral aan de kool en bieten; bij bunders bevroren. De goede kool is duur ƒ 14. Zondag 23 nov: Wij rijden overal na toe op de schaats; het ijs is sterk, een macht van menschen beweegt zich deze dag op schaats. 24 nov: ’t begint weer te dooien, met een weinig water; maar het rijden op de schaats is gedaan. Er waren deze dinsd: 815 vette koeie te Purmerend, wat véél. Woensdag 26 nov: de koning der Krupp Kanonnen begraven: wonende in Duitsland: 6 (5) dec: tot Lid van de Provinsieale Staten gekozen den heet K. Breebaart Jnz te Winkel met 2400 stemmen: G. Bos Oudorp had 1193 st.: Te Amsterdam is voor de eerste maal eene vrouw bevallen van 4 kinderen, alles goed, (9geloof dat zij was in een gasthuis. 7 dec: wij rijden overal na toe op de schaats; er is meer dan 1 voet in ’t water. Zondag 14 dec de dooi weer, zelfs zoo hard, dat 22 varen wij overal na toe. Van 21 op 22 dec: zond: op maandag is de Ververij alhier van Van der Steen te Spanbroek, inwonende Ruthgers, afgebrand, Verzekering dekt de schade, best ook; de verfpotjes en kwasten; en de stoelen en tafels van Ruthgers waren tegen f 3000 verzekerd. De helf daarvan voor de verfpotten. 17 dec: het huis verkocht van Betje Visser in de Boekel [de Burgemeester Hoogenboomlaan (of althans een gedeelte daarvan) wordt minstens sinds de Hoogwoudse stadsrechten van 1414 (in de volksmond) de Boekel genoemd. Boekel is een verbastering van Boekwal], gekocht door Jb Hinken voor f 710. wo[o]ndende te Hoogwoud. Schapen duur f 36. In jan: zijn ze verkocht, schapen voor f 41.

Trouwfoto van Johannes Pool en Maartje Stammes (7 november 1902)

Het jaar 1903 van af 1 jan:

Nieuwjaarsdag mooi weer; de geheele dag zonneschijn, vorst hebben wij nog niet gehad. Lichthart uit de Weere, zijn herberg verkocht, aan Zwemmer van de H.-Hugowaard voor ƒ 53 a 5500. F. Groot het erf gekocht van de Ververij alhier voor ƒ 700, en moet, volgens de Brand Austerantie ƒ 1600 verbouwe. Het was van den schilder wed: An Breebaart, 2 jan: Te Deventer overl: op 60 jarige leeftijd H. Burgers, dierecteur en stichter der eerste Rijwielenfabriek. 20 jan: Dr Schaapman overl: 's morgens 10 minuten voor 4 uur, in de Ouderdom van 60 jaar. Hij is te Rome begraven [bedoeld is Schaepman, Hermanus J.A.M. (1844-1903), Nederlands priester, dichter, staatsman; 1880-1903 lid van de Tweede Kamer. Nam het initiatief tot stichting van een katholieke partij]. P. de Hoog, Pastoor te Grootebroek ovelt: aan de Kanker in de tong, oud 58 jaar, hij had zeer vele van de Kanker genezen. Zat 24 jan: Duitsland heft Toltarief van onze Tuinbouw productens, per 100 K.Gram aard: 11.50 rooie, witte savooie kool f 1.50, spinnazie rabarber f 12.00 alle andere groenten f 2.40 appelen, peren onverpakt f 1.50 en verpakt f 6.00 aardbeien f 12, planten met aard f 9.00 planten in potten f 12, 18, f 24. Kerzen framboze besse en pruimen ƒ 12. 30 jan: staken van 't spoorwegpersoneel te Amsterdam, en ook op de Staatsspoor, Het heeft twee dagen geduurd, en de Maatschappij moest toe geven. 28 jan: Jan de Goede van Opmeer zijn huis en land verkocht, groot 15,93,70 h.a. opgebracht f38852,14. P. Pluister heeft het huis en 10,00,60 h.a. voor f22980. 30 jan: twee plaatzen van de wed: Slachter te Sijbecarspel verkocht groot 32.77.25 h.a. opgebracht 162189,79 1/2 L. Jonker heeft er van gekocht 15,83,00 h.a. en huis voor f 30.880. Het land is duur, want het is matig Land. 28 feb: de staking van het Spoorwegpersoneel alhier, is aan de orde van den dag, er is geen station, of er is Polietie macht vertegenwoordigt. De stakers zijn meer dan 100.000 in 't getal. Sijmen Winkel en zijne vrouw zijn te Sijbecarspel 5 dagen na elkander overl: in den Oud: van 87 on 90 jaar. Wij hebben van half feb: tot maart haast alle dagen storm uit een Z. westen. Maart. Heel mooi weer, geen sneeuw gehad, altijd maar binnenwind. 19 maart Jn: Schermer alhier 50 jaren Organist in de Kerk. April: De spoorwegstaking is weer uitgebroken en voorst op al 't gebied. 9 april de Wetten aangenomen, de stakers moeten toegeven, Mr Troelstra, Oudegeest, en Fetter, verklaren de staking te eindigen; maar toch zijn er vele perzonen ontslagen geworden. De staking is zonder bloedverlies afgeloopen. Het Israliethese Paaschfeest, is gelijk onze Paschen op 12 april, zedert 1328 is dit niet voorgevallen. Wij hebben met de Paschen nog sneeuw gehad. April was heel nat, tot half mei veel water gehad, zelf zooveel als dat er op de bouwgrond niets gedaan kon worden, en veel zaden in de grond verrot waren, De Polder Kethel staat onder water, en veel laag land staat ook blank. 28 mei. Op Dond: een vrij hevig onweder, broeit uit een Zuid Oosten, de bliksem is op verscheidene plaatzen raak geweest, van den Burg op Texel meld men in Een woning bij de Katolieke begraafplaats, word den bewoner, met zijn stoel waarop deez zat, tegen den zolder geslingerd, hoewel (niet verwond) spiegels en schilderijen zijn aan gruis geslagen, alleen het portret van zijn overl: zoon bleef ongedeerd. De schoorsteen staat in allerlei bochten, ruiten zijn verbrijzeld paneelen afgerukt, deuren uit een kast vernield, en geen brand veroorzaakt. Honderden menschen komen zien, naar de merkwaardige verwoesting. Het is gebeurd bij eene Maars, de man was alleen thuis. 11 juni: De koning Alexander en de koningin, met de menisters, en 2 broeders, met de hofsoldaten vermoord, door een tal van ofcieren, die zaam gezworen hadden dat te doen omreden zei het land Serviê, niet na des volks belangen regeerde. Juni. Wij hebben nu een tijdje mooi weer, begin met de langste dag: 18 juli Het onweder getroffen, bij Nk Laan, Pade alhier, geen schade. 21 juli. De Paus Leo XIII overl: op Dinsd 21 am 4 uur 4.. 4 aug: te elf uur word kardinaal Cuiseppe Sarto, tot Paus gekozen. Hij nam de naam aan van Pius X. Werd 2 juni 1835 te Riesse Italie geboren. Dit jaar is bijzonder nat, alles is heel slecht. Aug: is wat beter, het blijft toch nat. Uitgaaf van onze gemeente; burgemeester f 600, weth: f 80, secretaris ƒ 600, ontvanger ƒ 300, precentiegeld aan raadsleden ƒ 100, jaarwedden ambtenaar der secretarie, concierge en bode ƒ 503,67 ½, wegenhuur ƒ 167. Sep: en oct: heel nat, er staan al koeie op stal. De herberg van Cn Ra behoorende aan not: Sloos te Winkel, verk: voor ƒ 1700. Kooper P. Groot, Aarsw: Het eten is duur, en slecht. Het vee is duur. Koeie 25 a 30 cent. Hokkel: 150 a 200, kalv: 70 a 90, vette 32 a 33 cent: Het is bijzonder nat geweest. Dec: mooi weer, zonder winter. De schapen zijn haast alle ongezond. De secretaris W. Vetter alhier, heeft zijn ontslag genomen.

Het jaar 1904.

Jan: Jn Breebaart Dzn benoemd als Secretaris te Hoogwoud. Deze maand 1 week mooi ijs, en geen winter meer gehad. De Notaris Van Veen te Schoorldam zich voor de kop geschoten, er was van zelf te kort. Het land wordt deze winter duur verkocht, 2 a ƒ 3000 per h.a. De plaats van Gt Bos Winkel Polder verkocht voor …. De plaats van Kl Knecht verk”voor ƒ 63000 groot 40 h.a., de laste zijne ƒ 50 per h.a. Con: Post zijn huis verk: aan Jn Schimmel voor zoo ƒ 1350 G. Godvliet weggelopen. Japan en Rusland beginnen den Oorlog. Japan begint op zee de Russen te slaan, en maakt al 9 vaartuigen buit, en plat. 26 feb: Post heeft een huis laten zetten, doch is zelf verhuisd na Meppel, agent voor Piêtas. D. Saal en N. Laan hebben een kaasfabriek gezet. Het laast van april Cn Schermer overl: oud 83 jaar, Het is dit voorjaar schraal aan gewas, en toch is het veê heel duur. Mei: het gewas is matig. Juni:, er wordt schaars hoooi geteeld, het is te droog, de bouwerij is best, vee minder, kaas ƒ 28, wol ƒ1.00, schapen duur. Voor de Verkiezing voor de Provincieale Staten in de afdeeling Enkhuizen, is gekozen Hartkamp. Herstemm: tusschen Sluis en Sijp. Gekozen Sluis met 133 stemmen meer. De Nieuwe drankwet (zoo kinderachtig mogentlijk) is aangenomen met 51 tegen 52 stemmen. 14 juli. Op dond: morgen is Paul Kruger in de ouderdom Van 79 jaar, te Clarens in Zwitserland overleden. Hij had 16 kinderen 9 zoons en 7 dochters. Op verzoek aan Engeland zal hij in Transvaal worden begraven. De Hoofdonderwijswet is door de Eerste Kamer verworpen. Aug: sep. Oct: nov: het is altijd maar droog; armoed voor ’t vee (toch duur). Het heeft veel nachten gevroren deze zomer. Er zijne weer vele ongezonde lammere, het schijnt een overerving te zijn. P. Geus zijn plaats voor verkoop: opgehouden. Cn Schermer zijn plaatsje (Boekelweg) verkocht. Huis en erf en 6-82-30 h.a. kooper Benit voor ƒ 9931 en Js Vos 1-80-00 h.a. voor ƒ 2520 en De Jong broodbakker 1-75-70 h.a. 2503,73 ½ tezamen ƒ 14954,72 ½ 25 oct: begin van de nieuwe drankwet. Nov: het hoofd der school van Hoogwoud den heer P. Ronner gaat onze plaats verlaten, en ook de Juffrouw Hansma onderwijzeres, beide gaan na Friesland zich vestigen. De plaats van de erven de wed: Groot verkocht groot No. 1 18.69.10.h.a. met huis, kooper Cn Schilder voor ƒ 44222,13. No.2 de plaats aan de Pade groot 27-56-48 h.a. gekocht door A. Donker te Winkel voor ƒ 38245,29. De twee plaatsen groot 57-99-08 h.a. gelden ƒ 107132,29. K. Silver had er ook een stuk van. Nov: er is een fee bascuul voor ’t eerst te Schagen geplaatst. 9 oct: het was altijd nog maar droog, en toen deze dag kregen wij voor ’t eerst de bakken eens vol, er was geen drinkwater meer de putten gaven ook geen water voor ’t vee; het land te ploegen ging slecht. Het vee is maar weer duur deze herfst, vooral kalfvee, gelde 25 a 28 cent. De koeie deze herfst heel lang buiten, het meeste vee loopt tot dec: toe in ’t land.

En ook nog heel wat tot half dec: Het land staat heel mooi. Dec: Hazelhof hoofd der school te Hensbroek is te Hoogwoud benoemd. En als onderwijzeres Jufvrouw Neeltje Wouterzen, staande in de Weere. Wij hebben een Groene Kerstijd.

 

Website designed and build by Déanluma